Ban hành Nghị định về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

20/11/2006
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 138/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Dân sự về việc áp dụng pháp luật Việt Nam, pháp luật nước ngoài, điều ước quốc tế và tập quán quốc tế đối với các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài bao gồm cả quan hệ hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động có ít nhất một trong các bên tham gia là cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hoặc bên tham gia là công dân, tổ chức Việt Nam nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ dân sự theo pháp luật nước ngoài, hoặc phát sinh ở nước ngoài.

Nghị định bao gồm 3 chương và 22 điều, quy định chi tiết việc áp dụng pháp luật đối với việc xác định năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự của cá nhân là người nước ngoài; xác định người bị mất tích hoặc chết; về quyền sở hữu tài sản, quyền thừa kế, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ; và các hợp đồng dân sự, giao dịch dân sự đơn phương ... có yếu tố nước ngoài.

Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm hỗ trợ các cơ quan có yêu cầu trong việc xác định luật pháp được áp dụng và cung cấp các văn bản pháp luật nước ngoài được áp dụng.

Nghị định này thay thế Nghị định số 60/CP ngày 6-6-1997 của Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật dân sự năm 1995 về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. 

(Theo Website Chính phủ)