Bình Định: Tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên

28/04/2023
Bình Định: Tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên
Ngày 25/4, UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức tìm hiểu, chấp hành pháp luật cho thanh niên đến năm 2030.
Kế hoạch xác định các nội dung trọng tâm và phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, Sở Tư pháp có trách nhiệm khai thác, vận hành Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định; biên soạn, cập nhật tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên để đăng tải kịp thời và làm phong phú dữ liệu thông tin trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.
Hằng năm, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, thực hiện PBGDPL cho thanh niên thông qua mạng xã hội (thông qua tài khoản Zalo, Facebook…) và tổng đài điện thoại Viettel, Mobifone, Vinaphone nhắn tin đến các thuê bao di động; phát huy hiệu quả hệ thống trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc cung cấp thông tin, văn bản pháp luật cho thanh niên.
Cùng với đó, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định; Báo Bình Định; UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng và hiệu quả các chuyên mục PBGDPL cho thanh niên trên sóng phát thanh, truyền hình, báo điện tử; hệ thống truyền thanh cơ sở.
Mục đích của Kế hoạch nhằm đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội; nâng cao ý thức tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành pháp luật trong thanh niên. Qua đó, thu hút sự quan tâm, đầu tư nguồn lực và tăng cường các giải pháp để ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định số 5180/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân và Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định từ nay đến năm 2030.
UBND tỉnh yêu cầu phải khai thác triệt để thế mạnh của công nghệ thông tin; phát huy, nhân rộng các hình thức PBGDPL cho thanh niên trên môi trường mạng, mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở... đang được triển khai có hiệu quả, để thanh niên dễ dàng tiếp cận, khai thác, tìm hiểu, học tập pháp luật. Đồng thời, kết nối, chia sẻ thông tin, kiến thức pháp luật cho thanh niên phải chọn lọc; bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, thiết thực, kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm./.
                                                                                         Cẩm Thi