Quảng Bình: Hội đồng PH PBGDPL tỉnh yêu cầu tuyên truyền về nhiệm vụ chuyển đổi số và Đề án 06

28/04/2023
Đó là một trong những yêu cầu về nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến tháng 5/2023 được Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh nêu tại Công văn số 1411/HĐPH ngày 27/4/2023 về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 5/2023
Theo đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý, UBND các huyện, thị xã, thành phố tùy theo điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để lựa chọn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về tuyên truyền, PBGDPL tháng 5/2023.
Trọng tâm cần tuyên truyền đó là pháp luật về trẻ em, các chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; công tác chăm sóc trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tuyên truyền những nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.
Tuyên truyền về nhiệm vụ chuyển đổi số và Đề án 06 để tạo sự lan tỏa, hưởng ứng trong toàn xã hội. Truyền về lợi ích của căn cước công dân gắn chíp, tài khoản định danh điện tử và ứng dụng VNeID, hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn.
Tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; tiếp tục tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân; Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023; Thông tư số 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.
Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025, chú trọng tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; mục tiêu, tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.
ĐH