Bạc Liêu: Hướng dẫn các xã điểm tập trung xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2023

28/04/2023
Bạc Liêu: Hướng dẫn các xã điểm tập trung xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2023
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2023 và chọn một số xã làm điểm chỉ đạo, ngày 21/3/2023 Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-STP về việc chọn xã điểm xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Theo Quyết định chọn 02 xã làm điểm chỉ đạo gồm xã Phong Thạnh Tây Thị xã Giá Rai và xã Vĩnh Lộc A Huyện Hồng Dân.
Đồng thời, để hướng dẫn các xã điểm tập trung xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hỗ trợ các xã điểm trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới, ngày 18/4/2023, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 430/STP-PBGDPL về việc hướng dẫn các xã điểm tập trung xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2023. Theo đó, Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai và Huyện Hồng Dân quan tâm thực hiện một số nội dung trọng tâm về xây dựng xã điểm đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2023 như sau:
Tiếp tục quán triệt, tăng cường thông tin, truyền thông, phổ biến sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và mục đích, ý nghĩa, nội dung của công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, qua đó, nâng cao nhận thức và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.
Chỉ đạo, hướng dẫn các xã điểm tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP. Định kỳ hàng quý rà soát xã điểm trên địa bàn huyện, thị xã còn tiêu chí, chỉ tiêu chưa thực hiện được hoặc còn khó khăn, vướng mắc để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ để phấn đấu trong năm 2023, 02 xã điểm đều đạt các điều kiện về chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Điều 4 của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021.
Hướng dẫn các xã thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới, chú trọng các tiêu chí như: Có ít nhất một mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận. Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành đạt từ 90% trở lên. Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu đạt từ 90% trở lên.
Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã điểm đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để khắc phục các hạn chế, khó khăn, phấn đấu đạt kết quả cao hơn. Chú trọng gắn các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật với trách nhiệm quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị nhất là việc ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật; công tác tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý; thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
Quan tâm bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, nhất là kinh phí cho hoạt động quản lý và thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật cho các xã điểm, chú trọng đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở theo đúng quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở (kinh phí hoạt động của Tổ hòa giải, kinh phí hỗ trợ thù lao hòa giải viên theo vụ, việc) được đầy đủ, kịp thời; có giải pháp thu hút các nguồn lực xã hội trong thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Quan tâm bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, nhất là kinh phí cho hoạt động quản lý và thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật cho các xã điểm, chú trọng đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở theo đúng quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở (kinh phí hoạt động của Tổ hòa giải, kinh phí hỗ trợ thù lao hòa giải viên theo vụ, việc) được đầy đủ, kịp thời; có giải pháp thu hút các nguồn lực xã hội trong thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Đối với Ủy ban nhân dân Phong Thạnh Tây và Vĩnh Lộc A tập trung thực hiện một số nội dung như sau:
Triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP trên địa bàn xã bằng hình thức phù hợp. Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh với cơ quan có thẩm quyền cấp trên để được hướng dẫn, hỗ trợ, xử lý. Tăng cường công tác quán triệt, phổ biến vị trí vai trò, nội dung của xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho cán bộ, công chức xã và người dân trên địa bàn.
Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, công chức phụ trách từng tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BTP để tham mưu, theo dõi và tổ chức thực hiện, bảo đảm các tiêu chí, chỉ tiêu phải được triển khai thực hiện bằng các hoạt động cụ thể, nhất là những tiêu chí có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân; đồng thời, lưu trữ, bảo quản tài liệu kiểm chứng đảm bảo đầy đủ, chủ động phối hợp với Công chức Tư pháp - Hộ tịch trong việc chấm điểm các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật.
Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức xã thực hiện đúng quy định của pháp luật nhất là trong thực thi công vụ, nêu cao vai trò, gương mẫu của cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, không để trong năm có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Định kỳ quý, 06 tháng thực hiện rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BTP, những tiêu chí, chỉ tiêu nào chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu thì có kế hoạch, phương hướng triển khai thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2023.
Ngoài việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu phải triển khai thực hiện tốt các điều kiện để xã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được quy định tại Điều 4 của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg.
Thực hiện lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu kiểm chứng để phục vụ công tác chấm điểm, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cũng như phục vụ công tác đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới. Thực hiện tự đánh giá, chấm điểm trung thực, khách quan đảm bảo đúng thực chất tình hình của địa phương và đúng quy định về chấm điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BTP. Chủ động tổng hợp hồ sơ trình Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện trước ngày 10/01/2024.
 
Trần Thái