Hà Tĩnh: Hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023

23/03/2023
Hà Tĩnh: Hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023
Trong năm 2022, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, với 1.937 Tổ hòa giải và 13.359 Hòa giải viên, đã tiếp nhận 750 vụ việc, trong đó hòa giải thành 618 vụ việc, đạt tỷ lệ 82%, từ đó góp phần phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, tăng cường đoàn kết trong Nhân dân.
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác này trên địa bàn tỉnh, ngày 17/3/2023, Sở Tư pháp Hà Tĩnh đã ban hành Văn bản số 254/STP-PBGDPL hướng dẫn các địa phương thực hiện nhiệm vụ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023. Theo đó Sở Tư pháp đã đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục chú trọng tuyên truyền và thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở để nâng cao trình độ, năng lực của Hòa giải viên. 
 

Trong năm 2022, gắn với thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật, nhiều xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập các tổ hòa giải ở cơ sở kiểu mẫu
 
Sở Tư pháp cũng đề nghị các địa phương tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở bằng các hình thức phù hợp và tích cực hưởng ứng Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV năm 2023 theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Đồng thời chú trọng thực hiện tiêu chí về hòa giải ở cơ sở trong bộ tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đặc biệt là việc xây dựng mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả theo Quyết định 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí, hỗ trợ các nguồn lực cần thiết cho công tác hòa giải ở cơ sở; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra và chế độ thông tin, báo cáo, thống kê; định kỳ sơ kết, tổng kết, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở.
          Thiều Chiên