Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

04/01/2023
Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
Năm 2022, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và đạt được nhiều kết quả. Trên cơ sở các kết quả đạt được, Sở Tư pháp Quảng Nam được ghi nhận một trong 04 sở, ngành được Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá và công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2022, các đơn vị chủ động, tích cực triển khai thực hiện công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực công tác, nhất là thuận lợi cho việc triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật được linh hoạt về hình thức; tích cực nghiên cứu, tham mưu xử lý đối với nhiều vụ việc phức tạp về xử lý vi phạm hành chính của tỉnh; công tác trợ giúp pháp lý nâng cao chất lượng vụ việc tham gia tố tụng tại phiên tòa; công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp được tăng cường; triển khai 100% Kế hoạch đào tạo năm 2022 (21 lớp năm 2022 với nguồn kinh phí 476 triệu do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp); giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được đẩy mạnh… Một số kết quả nổi bật sau đây:
Chất lượng thẩm định, góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định được nâng cao. Sở Tư pháp nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn số 475/HD-UBND ngày 20/01/2022 về trình tự, thủ tục soạn thảo, đề nghị ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình và trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quy chế phối hợp công tác...
Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam tiếp tục thực hiện chủ trương công tác phổ biến giáo dục hướng về cơ sở theo mô hình “Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí – cấp huyện tổ chức thực hiện – cấp xã tiếp nhận kết quả”. Triển khai “Đề án Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL giai đoạn 2022 - 2027 trên địa bàn tỉnh”; Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PGBDPL”, trong đó có nội dung tổ chức 02 đợt thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022 với hơn 24.400 lượt người tham gia dự thi. Hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện...
Hoạt động quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp được tăng cường; công tác trợ giúp pháp lý được nâng cao chất lượng vụ việc tham gia tố tụng tại phiên tòa; đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện, cấp xã thường xuyên được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ; hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng (21 lớp năm 2022 với nguồn kinh phí 476 triệu do UBND tỉnh cấp). Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam rà soát, đề xuất phân cấp, ủy quyền giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh cho Sở Tư pháp; thực hiện thẩm định tính pháp lý về ủy quyền giải quyết 335 thủ tục hành chính của các sở, ngành trên địa bàn tỉnh. Triển khai đầy đủ các dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ, nghiên cứu các giải pháp đẩy mạnh hồ sơ trực tuyến theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Tư pháp.  Hồ sơ trực tuyến của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam đạt trên 70% trong tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp trong năm 2022.
Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam đã kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức thành 05 phòng: Văn Phòng, Thanh tra, Văn bản - Tuyên truyền, Bổ trợ tư pháp, Hành chính tư pháp. Thực hiện bố trí công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt (Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 09/09/2022). Sở Tư pháp hiện có 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Trung tâm DVĐGTS và Phòng Công chứng số 1 đã được UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp (Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày 07/10/2022).
Công tác cải cách hành chính tại cơ quan, không còn tình trạng trễ hạn trong giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức, công dân. Việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích được Sở Tư pháp quan tâm triển khai, có thể nói, Sở Tư pháp là một trong những đơn vị thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua đường bưu chính công ích nhiều nhất trong số các sở, ngành thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết hơn 13.000 hồ sơ (chiếm 18% tổng số hồ sơ tiếp nhận của các sở, ngành cấp tỉnh). Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn 100%, hồ sơ trực tuyến đạt trên 70%. Sở Tư pháp được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh và đạt giải 3 phong trào thi đua nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phát động và được Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc công tác này.
 
                                                                                      Tường Vy