Sở Tư pháp Yên Bái triển khai công tác tư pháp năm 2023

26/12/2022
Sở Tư pháp Yên Bái triển khai công tác tư pháp năm 2023
Ngày 23/12, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo sở, cán chủ chốt của Sở và các đồng chí Trưởng, phó phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.
Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác trong năm 2022 trên các mảng công tác cụ thể: Hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở Tư pháp bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 của Bộ Tư pháp, tổ chức triển khai công tác tư pháp hoàn thành và hoàn thành vượt mức khối lượng công việc, kết quả đó được khẳng định qua việc chấm điểm đánh giá mức độ hoàn thành chuyên môn nghiệp vụ do Bộ Tư pháp đánh giá Sở Tư pháp Yên Bái đạt 196/200 điểm - điểm xuất sắc trong xếp hạng khối cơ quan Sở Tư pháp. Thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã đạt và vượt kế hoạch. Công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới, linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Những kết quả đạt được đã phản ánh nỗ lực, tích cực của tập thể cán bộ, công chức cơ quan tư pháp địa phương trong việc phát huy nội lực, khắc phục khó khăn tổ chức, triển khai hiệu quả công tác tư pháp cơ sở.
Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác năm 2023, tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những vấn đề còn khó khăn vướng mắc và đề ra phương hướng, giải pháp cụ thể triển khai trong năm 2023, theo đó tập trung trên các mảng công tác trọng tâm của ngành, cụ thể:
Công tác thẩm định dự thảo văn bản được tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng thẩm định đảm bảo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, các ý kiến thẩm định được các cơ quan xây dựng dự thảo tiếp thu. Hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản tiến hành thường xuyên, kịp thời kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý văn bản không còn phù hợp. Công tác công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, công tác pháp chế; công tác kiểm soát xử lý vi phạm hành chính, công tác theo dõi thi hành pháp luật được triển khai thực hiện hiệu hơn quả theo đúng tiến độ và nội dung.
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là hoạt động PBGDPL trên hệ thống thông tin truyền thông, Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử được quan tâm chú trọng; chủ động thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng PBGDPL tỉnh trong việc tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền PBGDPL, tham mưu Hội đồng tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động năm 2023 có trọng tâm, trọng điểm, bám sát hướng dẫn của Bộ Tư pháp và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Tăng cường hơn nữa quản lý nhà nước về hộ tịch, luật sư, công chứng, giám định, trợ giúp pháp lý, đấu giá tài sản ... hỗ trợ đắc lực cho hoạt động quản lý Nhà nước đáp ứng nhu cầu của nhân dân; Đẩy mạnh cải cách tư pháp thuộc lĩnh vực ngành phụ trách, cải cách hành chính được triển khai đồng bộ phù hợp với điều kiện của địa phương; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Công tác tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tiếp tục được củng cố, kiện toàn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.
Đồng chí Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân
Để ghi nhận những thành tích của tập thể cá nhân đã có nhiều cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Giám đóc Sở Tư pháp đã  tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân tại các  Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và cá nhân công chức tư pháp hộ tịch cấp xã./.
Đặng Anh Tuấn, Sở Tư pháp Yên Bái