Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 2/2006 cuả Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai

08/03/2006
Trong tháng 2 /2006, để công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thực sự hiệu quả, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai đã triển khai một số công việc như sau:
- Xây dựng kế hoạch chi tiết về triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật trong năm 2006; Xây dựng chuyên mục luật gia trả lời trên sóng phát thanh;
 - Có văn bản hướng dẫn UBND cấp huyện triển khai tuyên truyền 12 văn bản pháp luật do kỳ họp thứ VII Quốc hội khoá XI ban hành, theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh;
           - Xây dựng nội dung kịch bản chuyên mục pháp luật số Xuân năm 2006 để phát trên truyền hình;
           - Giúp Hội đồng phối hợp phổ biến pháp pháp luật tỉnh tiến hành họp phiên thứ 10 để tổng kết công tác năm 2005 và triển khai công tác năm 2006; Thông báo kết quả phiên họp thứ 10 của Hội đồng phối hợp phổ biến pháp pháp luật tỉnh;
           - Biên tập nội dung tờ thông tin phổ biến pháp luật ở thôn, làng, khu dân cư số tháng 2/2006;
           - Biên soạn phần mềm đề cương tuyên truyền “về một số nội dung cơ bản của Bộ luật dân sự” dùng cho báo cáo viên;
           - Giúp Thường trực Hội luật gia thông báo về việc đổi thẻ hội viên đối với những thẻ đã hết thời hạn sử dụng và đôn đốc Huyện hội Đức Cơ, Chư Sê tiến hành tổ chức Đại hội;
         - Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Hội đồng phổ biến pháp luật Trung ương và UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác phổ biến pháp luật năm 2005;
- Hoàn chỉnh đề cương tuyên truyền về chương trình cải cách hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa” và trả kết quả hồ sơ đối với lĩnh vực đất đai, xây dựng nhà ở và chứng thực tại UBND cấp xã;
 
  
Nguyễn Quang Quý
Sở Tư pháp Gia Lai