Sở Tư pháp và Sở Tài chính tỉnh Bình Dương hướng dẫn sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ hoà giải thành ở cơ sở

09/02/2006
Ngày 19 tháng 01 năm 2006, Sở Tư pháp và Sở Tài chính tỉnh Bình Dương đã có Công văn liên ngành số 27/LN-STP-STC về việc hướng dẫn sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ hoà giải thành ở cơ sở
Cụ thể như sau: Kể từ ngày 01/6/2005, kinh phí hoà giải thành cho mỗi vụ, việc hoà giải thành ở cơ sở là 100.000 đ/vụ, việc. Nguồn kinh phí này được cân đối vào ngân sách xã, phường, thị trấn hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Việc thanh quyết toán kinh phí hoà giải được thực hiện theo thủ tục:
 Khi thanh toán kinh phí hoà giải thành phải kèm theo hồ sơ quyết toán. Trong hồ sơ quyết toán có biên bản hoà giải thành. Biên bản hoà giải thành phải có chữ ký các bên được hoà giải, chữ ký của cán bộ hoà giải và xác nhận của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Trong trường hợp các vụ việc hoà giải cần giữ bí mật, có lý do chính đáng mà không thể lập biên bản được, hoặc tình thế cấp thiết phải giải quyết ngay không làm biên bản thì phải có người làm chứng. Người làm chứng này biết rõ vụ việc hoà giải thành, từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Sau đó, hoà giải viên lập báo cáo có chữ ký họ, tên của người làm chứng và của cán bộ hoà giải, xác nhận của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn kèm vào hồ sơ quyết toán (thay biên bản hoà giải thành).
Công văn cũng nêu rõ, chỉ giải quyết hỗ trợ kinh phí hoà giải thành đúng vụ, việc hoà giải tại Điều 4 Nghị định số 160/1999/NĐ-CP ngày 18/10/1999 của Chính phủ đối với tổ hoà giải thành ở khu, ấp hoặc đối với Hội đồng hoà giải cấp xã hoà giải thành nếu tổ hoà giải khu, ấp hoà giải không thành chuyển lên hoặc hòa giải thành mà Hội đồng hoà giải cấp xã trực tiếp nhận đơn.
Công văn này thay thế Công văn liên ngành số 01/HD-LN ngày 07/8/2002 của Sở Tư pháp và Sở Tài chính vật giá về việc giải quyết hỗ trợ kinh phí cho công tác hoà giải ở cơ sở.
 
 
 
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật