Lạng Sơn: Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng.

15/11/2005
Từ năm 2001 đến nay, Sở Tư pháp Lạng Sơn đã phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tuyên truyền được 493 cuộc về các lĩnh vực pháp luật, trong đó có nhiều nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm.