Kon Tum: Xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan tư pháp.

15/11/2005
Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tư pháp về kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan tư pháp địa phương theo Thông tư Liên tịch số 04 năm 2005 của Liên bộ Tư pháp - Nội vụ, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum đã tham mưu cho địa phương kiện toàn tổ chức các cơ quan tư pháp từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn.