Kế hoạch công tác năm 2007 của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai 07/02/2007

Ngày 06-02-2007 Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch số 03/KH-STP ngày 29-01-2007 của Sở Tư pháp Gia Lai. Theo đó, năm 2007 ngành Tư pháp tỉnh Gia Lai tập trung triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Sở Tư pháp Quảng Ngãi ban hành Chương trình công tác năm 2007 06/02/2007

Ngày 06/02/2007, Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Ngãi ký Quyết định số 09/QĐ-STP ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 2007. Theo đó, các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Chương trình công tác của Sở chủ động triển khai ở đơn vị mình với những nhiệm vụ chủ yếu như:

Ông Fabio Scarponi, Trưởng đại diện Hiệp hội Con nuôi nước ngoài (F&M) làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định về những vấn đề nuôi con nuôi. 05/02/2007

Ngày 3-2, Ông Fabio Scarponi, Trưởng đại diện Hiệp hội Con nuôi nước ngoài (F&M) tại Việt Nam có buổi làm việc bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về những hoạt động liên quan đến vấn đề con nuôi. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở LĐ,TB và XH, UBND TP. Quy Nhơn.

Tỉnh Cà Mau: Năm 2007 Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí 02/02/2007

Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, năm 2006 tỉnh Cà Mau đã có nhiều hoạt động thiết thực triển khai thực hiện. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực này góp phần quan trọng và là tiền đề cho địa phương triển khai thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2007.

Quảng Ngãi: Ban hành quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 02/02/2007

Để đảm bảo việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đạt hiệu quả và có sự thống nhất về trình tự, thủ tục, qua đó nâng cao chất lượng và đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp cũng như sự thống nhất trong hệ thống pháp luật của văn bản quy phạm pháp luật, ngày 19/01/2007, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bình Định: Hoà giải thành mỗi vụ được hưởng thù lao 70.000 đồng. 02/02/2007

Ngày 30.1.2007, Liên ngành Sở Tư pháp và Sở Tài chính vừa có văn bản số 142/HDLS-STC-STP về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ngày 08.02.2006 của UBND tỉnh Bình Định

Bình Định: Phòng công chứng số 3 chính thức hoạt động 02/02/2007

Ngày 5.2.2007, Phòng Công chứng số 3 chính thức đi vào hoạt động. Theo đó, Phòng Công chứng số 3 được UBND tỉnh Bình Định cho phép thành lập theo Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND ngày 21/6/2006, và là đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp.

Ngành Tư pháp Cà Mau: Năm 2007 tiếp tục đẩy mạnh tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở 02/02/2007

Để tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động hoà giải ở cơ sở, ngày 01/02/2007 Giám đốc Sở Tư pháp Cà Mau có Công văn số 77/STP-PBGDPL chỉ đạo Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố có kế hoạch thực hiện bảo đảm tổ chức tập huấn cho 100% tổ viên tổ hoà giải ở cơ sở.