Hội nghị triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2022

08/01/2022
Hội nghị triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 4138/KH-BTP ngày 09/11/2021 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2021và triển khai công tác năm 2022; Công văn số 4916/BTP-VP ngày 24/12/2021 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức triển khai công tác năm 2022 của các đơn vị thuộc Bộ, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, ngày 07/01/2022, Cục Bồi thường nhà nước tổ chức Hội nghị triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục Bồi thường nhà nước.

 

Trong năm 2021, được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, sự lãnh đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt của Lãnh đạo Cục Bồi thường nhà nước trên nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai và minh bạch, công tác bồi thường nhà nước năm 2021 được thực hiện bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, có sự điều chỉnh các hoạt động công tác địa phương bảo đảm thực hiện đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 và hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước theo Kế hoạch công tác đề ra. Trong đó, đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm như: (1) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được quan tâm thực hiện, trong đó chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện truyền thông (phát thanh, truyền hình) đem lại hiệu quả tích cực; (2) hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước được tổ chức hiệu quả theo hình thức trực tuyến qua Zoom cho các đối tượng là những công chức của các sở, ngành tại 35 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; (3) Đặc biệt tập trung thực hiện hiệu quả công tác hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác bồi thường nhà nước, hỗ trợ người bị thiệt hại thưc hiện thủ tục yêu cầu bồi thường, giải đáp vướng mắc pháp luật về TNBTCNN… từ đó kịp thời nắm bắt được tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường để có giải pháp phù hợp đảm bảo công tác bồi thường nhà nước được thực hiện đúng quy định của pháp luật.
 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu lên một số hạn chế, vướng mắc trong thực hiện công tác bồi thường nhà nước và đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục để thực hiện tốt hơn công tác bồi thường nhà nước trong năm 2022. Theo đó, các giải pháp chủ yếu để thực hiện công tác bồi thường nhà nước và triển khai thi hành hiệu quả Luật TNBTCNN năm 2017, bao gồm: xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể có tính khả thi cao, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trong các kế hoạch chung của Ngành Tư pháp, đồng thời tổ chức có hiệu quả việc đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện Chương trình công tác; chủ động, tích cực trong việc phối hợp với Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho công chức làm công tác bồi thường nhà nước tại các địa phương; thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường nhà nước; tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước của Cục Bồi thường nhà nước đáp ứng yêu cầu của Luật TNBTCNN; thực hiện kịp thời và có hiệu quả việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác để xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu công việc; tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, phát huy sức mạnh của công chức, viên chức, người lao động; củng cố đoàn kết trong đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định về chế độ, chính sách theo quy định;…
 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật của Cục Bồi thường nhà nước trong công tác năm 2021, trong đó nhấn mạnh công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục đã phản ứng chính sách một cách hợp lý, kịp thời và hiệu quả. Thứ trưởng đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo để phát huy tối đa nguồn lực tại chỗ trong thực hiện nhiệm vụ được giao trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19;…
 

Thứ trưởng đề nghị đơn vị cần nhìn nhận lại những hạn chế, vướng mắc trong triển khai công tác năm 2021, xác định rõ những nguyên nhân của hạn chế để từ đó tập trung tháo gỡ và thực hiện hiệu quả công tác triển khai nhiệm vụ năm 2022 với mục tiêu đưa nhiêm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước đi vào thực chất, trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện thể chế về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên cơ sở bám sát nội dung Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (2) Trong xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác năm 2022 cần phải gắn với việc thực hiện công tác theo dõi, đánh giá tình hình giải quyết bồi thường trên cả nước; (3) Phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật để tăng cường và đổi mới phương thức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước phù hợp với từng đối tượng cụ thể; (4) Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường thuộc Cục Bồi thường nhà nước với vai trò là đơn vị thực hiện việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu thuộc ngành Tư pháp trong thời gian tới theo Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp; (5) Chủ động và kịp thời trong công tác phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác này trong việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước, công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án.
 

Kết thúc Hội nghị, tập thể Cục Bồi thường nhà nước và các đơn vị, cá nhân thuộc Cục đã vinh dự được trao tặng Quyết định công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2021 cho các tập thể và Quyết định tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021 khối các đơn vị thuộc Bộ./.
 
Nguồn: Cục Bồi thường nhà nước
Tác giả: Vũ Thanh Tùng