Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia: Xây dựng đột phá chiến lược trong công tác Lý lịch tư pháp

07/01/2022
Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia: Xây dựng đột phá chiến lược trong công tác Lý lịch tư pháp
Sáng ngày 07/01, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc và Giám đốc Trung tâm Lý lịch Tư pháp quốc gia (LLTPQG) Hoàng Quốc Hùng đồng chủ trì Hội nghị.
Góp phần quan trọng trong thành công chung của Bộ, ngành
Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lương Nhân Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm LLTPQG cho biết: Trong năm 2021, Trung tâm luôn chủ động có phương án điều chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị theo Kế hoạch đề ra. Công tác quản lý nhà nước về LLTP ngày càng nâng cao về chất lượng. Hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu LLTP luôn được quan tâm, chú trọng, thông tin xử lý, cập nhật trong Cơ sở dữ liệu của Trung tâm ngày một nhiều, chất lượng được bảo đảm. Hoạt động cấp Phiếu cấp Phiếu LLTP tại Trung tâm LLTP quốc gia luôn bảo đảm đúng với quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác năm 2021 vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, như: Công tác phối hợp Lực lượng hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an tra cứu, xác minh thông tin để hỗ trợ Sở Tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp vẫn còn một số lượng hồ sơ còn chậm. Một số nhiệm vụ của Trung tâm thay đổi cách thức thực hiện hoặc không thể thực hiện được theo Kế hoạch công tác năm đã đề ra…
Tại Hội nghị, Phó Giám đốc Trung tâm LLTPQG đã đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2022, như: Trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật LLTP. Phối hợp các bộ, ngành có liên quan tháo gỡ cái khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Tập trung nguồn lực bảo đảm hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP đầy đủ, kịp thời, chất lượng. Cấp Phiếu LLTP và hỗ trợ Sở Tư pháp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác LLTP, trong đó có việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 963/QĐ-BTP ngày 08/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Tư pháp.
 

 
Địa chỉ tin cậy cấp phiếu lý lịch Tư pháp
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Trung tâm Lý lịch Tư pháp quốc gia trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Thứ trưởng nhấn mạnh,Trung tâm đóng góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Bộ, ngành Tư pháp.
Trăn trở về sự phát triển của công tác lý lịch tư pháp, Thứ trưởng đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, bất cập trong công tác năm 2021 đối với vấn đề đồng bộ về thể chế; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; cơ sở dữ liệu cấp giấy lý lịch tư pháp…
Năm 2022, Thứ trưởng đề nghị Trung tâm tiếp tục kế thừa những kết quả đã đạt được trong năm 2021, bám sát vào nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại Hội nghị triển khai công tác ngành Tư pháp; lưu ý đến ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị, đặt biệt là những vấn đề còn hạn chế, bất cập trong năm 2021 và giải pháp cho năm 2022.
Thứ trưởng yêu cầu Trung tâm đánh giá toàn diện, chính xác những vấn đề tồn tại của thể chế pháp luật để phá bỏ rào cản, hoàn thiện thể chế. Nghiên cứu, chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong lĩnh vực lý lịch tư pháp. Tiếp tục đánh giá đúng, có trọng tâm, trọng điểm cơ sở dữ liệu cấp phiếu lý lịch tư pháp nhằm kết nối, chia sẻ, bảo đảm hiệu quả, thông suốt, an toàn, an ninh thông tin, là địa chỉ tin cậy để cấp phiếu lý lịch tư pháp. Rà soát quy trình về thủ tục hành chính, chuẩn hóa việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến lý lịch tư pháp cấp độ 4...
Bên cạnh đó, cần tạo bầu không khí làm việc khích lệ, tăng cường dân chủ, công khai, minh bạch, tạo cơ hội để cán bộ, viên chức tích cực bàn, tham gia ý kiến trong tất cả các lĩnh vực tại cơ quan, đơn vị.
 

Toàn cảnh Hội nghị
N.D - Trung tâm Thông tin