Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp tổ chức Hội thi cắm hoa năm 2007 nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (8-3)

27/02/2007
Ngày 26/02/2007, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp đã có Công văn số 07/CĐ-NC về việc tổ chức Hội thi cắm hoa năm 2007 nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC  VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN BỘ TƯ PHÁP
________

Số:  07/CĐ-NC
V/v tổ chức Hội thi cắm hoa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________ 

Hà Nội, ngày 26  tháng 02 năm 2007

 

 

 

 

Kính gửi: Tổ Công đoàn các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp 

 

Được sự đồng ý của Đảng uỷ - Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Ban chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp tổ chức Hội thi cắm hoa năm 2007 nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (8-3). 

1. Đối tượng tham dự Hội thi: Tổ Công đoàn của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

2. Chủ đề: Do các đơn vị tham dự Hội thi lựa chọn, quyết định và trình bày trước Ban Giám khảo Hội thi.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

3.1. Thời gian: Khai mạc vào 14h ngày 06 tháng 3 năm 2007 (thứ ba).

3.2. Địa điểm: Tại tiền sảnh của cơ quan Bộ Tư pháp (Toà nhà N1) .

4. Triển khai thực hiện

4.1. Chậm nhất đến hết ngày 05/3/2007 (thứ hai), các Tổ Công đoàn đăng ký tham dự Hội thi với Ban Tổ chức (đề nghị liên hệ với đ/c Nguyễn Văn Cương - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, thành viên Ban Tổ chức Hội thi theo điện thoại số: 04.8430954 hoặc 0913321887).

4.2. Tổ Công đoàn các đơn vị thuộc Bộ chịu kinh phí chuẩn bị cắm hoa tham dự Hội thi của đơn vị mình (hoa và các vật dụng cần thiết khác).

4.3. Ban Nữ công thuộc BCH Công đoàn Bộ chủ trì, phối hợp với các tổ chức có liên quan tiến hành tổ chức, chuẩn bị Hội thi cắm hoa; Ban Văn hoá - Thể thao thuộc BCH Công đoàn Bộ chủ trì, phối hợp với BCH Đoàn Thanh niên Bộ chuẩn bị các tiết mục văn nghệ trình diễn tại Hội thi.

Trên đây là một số nội dung Hội thi cắm hoa năm 2007, BCH Công đoàn Bộ yêu cầu các Tổ Công đoàn triển khai thực hiện.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Đảng uỷ (để báo cáo);
- Đoàn Thanh niên Bộ (để phối hợp);
- BCH Công đoàn Bộ (để biết);
- Các thành viên Ban Tổ chức Hội thi (để thực hiện);
- Lưu: VPCĐ Bộ. 

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

  

Nguyễn Thuý Hiền