Họp Ban Thường vụ Công đoàn ngày 02/11/2006

10/11/2006
Ngày 02 tháng 11 năm 2006, Ban Thường vụ Công đoàn đã họp để thảo luận, thống nhất triển khai một số hoạt động trọng tâm của Công đoàn Bộ từ nay đến cuối năm 2006 và phân công nhiệm vụ đối với từng đồng chí trong Ban Thường vụ.
Cụ thể:
          I. Các hoạt động trọng tâm từ nay đến cuối năm 2006
1. Đồng chí Đàm Văn Tuấn (Phó Chủ tịch Công đoàn) trực tiếp chỉ đạo Ban Đời sống, Ban Tài chính xây dựng phương án để triển khai quản lý, tổ chức đấu thầu và chọn lựa đối tác có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng bữa ăn trưa cho cán bộ, công chức theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư pháp; trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định về nguồn thu, thời điểm và mức tăng thêm tiền hỗ trợ ăn trưa cho cán bộ, công chức cơ quan Bộ và tổ chức thực hiện trong thời gian tới; soạn thảo và trình Ban chấp hành Công đoàn Quy chế thu, chi và quản lý nguồn thu của Công đoàn Bộ theo đúng quy định của pháp luật.   
          2. Ban Tổ chức có trách nhiệm soạn thảo, trình Ban Thường vụ ký Quyết định công nhận kết quả Đại hội của các Tổ Công đoàn theo đúng hướng dẫn của Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, Ban Tổ chức chủ trì, phối hợp với các Ban có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho các đ/c là Uỷ viên BCH Công đoàn cơ quan Bộ, các đ/c là Tổ trưởng Tổ Công đoàn các đơn vị thuộc Bộ.
          II. Phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban Thường vụ
          1. Đ/c Nguyễn Thuý Hiền (Chủ tịch Công đoàn): Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, kiểm tra và tuyên huấn;
          2. Đ/c Đàm Văn Tuấn (Phó Chủ tịch Công đoàn): Trực tiếp phụ trách công tác đời sống, tài chính;
          3. Đ/c Nguyễn Thị Bích Chiến (Uỷ viên thường vụ): Trực tiếp phụ trách công tác nữ công, thăm hỏi, công tác phong trào và phối hợp với các tổ chức quần chúng khác trong Bộ (Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh).
          4. Trong thời gian giữa 2 kỳ họp của BCH Công đoàn, đề nghị các đồng chí căn cứ kết quả phân công nhiệm vụ trong Ban Thường vụ để liên hệ khi cần xin ý kiến của Ban Thường vụ.  
          Trên đây là nội dung chủ yếu của cuộc họp Ban Thường vụ Công đoàn Bộ ngày 02/11/2006, xin thông báo để các đồng chí thực hiện.