Chức năng và chế độ làm việc của các Ban thuộc Công đoàn Bộ Tư pháp

24/01/2007
Ngày 12/01/2007 Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp ban hành Quy chế làm việc của các Ban thuộc Công đoàn Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-CĐ ngày 12/01/2007 của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2006 - 2009).

Theo đó, các Ban thuộc Công đoàn Bộ Tư pháp bao gồm: Uỷ ban Kiểm tra; Ban Tổ chức; Ban Thi đua; Ban Thể thao – Văn hoá; Ban Đời sống; Ban Nữ công; Ban Thăm hỏi; Ban Tài chính; và Văn phòng Công đoàn. Các Ban này thực hiện chức năng và chế độ làm việc như sau:

1. Chức năng 

- Uỷ ban Kiểm tra có chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về Công đoàn, Điều lệ Công đoàn và Nghị quyết của Đại hội Công đoàn, của Ban Chấp hành và của Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ.

- Ban Tổ chức có chức năng tham mưa giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ về công tác tổ chức, xây dựng công đoàn, phát triển đoàn viên công đoàn.

- Ban Thi đua có chức năng giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ về công tác thi đua, khen thưởng của Công đoàn cơ quan Bộ.

- Ban Thể thao – Văn hoá có chức năng tham mưa giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ về công tác văn hoá, thể dục, thể thao của Công đoàn cơ quan Bộ.

- Ban Đời sống có chức năng tham mưa giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ về công tác chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Bộ.

- Ban Nữ công có chức năng tham mưa giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ về công tác nữ công, động viên cán bộ, công chức nữ phấn đấu vươn lên trong công tác chuyên môn và làm tốt thiên chức của người phụ nữ.

- Ban Thăm hỏi có chức năng tham mưa giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ về công tác thăm hỏi, động viên cán bộ, công chức và tổ chức thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện của Bộ.

- Ban Tài chính có chức năng tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ về công tác quản lý tài chính Công đoàn cơ quan Bộ theo quy định của pháp luật.

- Văn phòng Công đoàn có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ triển khai các hoạt động, chương trình thuộc chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn.

2. Chế độ làm việc 

- Nguyên tắc làm việc: Các Ban thuộc Công đoàn Bộ Tư pháp làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số.

- Lập kế hoạch: hàng năm, các Ban lập kế hoạch công tác năm tiếp theo trong tuần đầu của năm trước và gửi về Văn phòng Công đoàn tổng hợp, trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ trước ngày 15 tháng 12.

Căn cứ kế hoạch công tác năm của Ban Chấp hành, các Ban xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tháng của mình. Việc lập kế hoạch công tác tháng phải được xây dựng ngay từ tuần cuối của tháng trước.

- Chế độ hội họp, báo cáo công tác, thông tin:

+ Các ban định kỳ họp mỗi tháng một lần vào tuần cuối của tháng để đánh giá việc thực hiện công tác trong tháng và triển khai công tác trong tháng tiếp theo.

+ Các Ban thực hiện, báo cáo quý, báo cáo 6 tháng, báo cáo năm gửi Văn phòng Công đoàn tổng hợp thành báo cáo chung trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

+ Các Ban được Ban chấp hành, Ban Thường vụ phổ biến kịp thời chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành; cung cấp tài liệu, truyền đạt các thông tin về công tác công đoàn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các Ban có trách nhiệm báo cáo kịp thời về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Chí Linh