Hướng tới Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2023-2028

11/05/2023
Hướng tới Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2023-2028
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-CĐVP ngày 14/2/2023 của Công đoàn cơ sở Văn phòng Bộ về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2023 – 2028, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tư pháp, Đảng uỷ Văn phòng Bộ, Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được diễn ra vào ngày 12/5/2023.
Xác định Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên và tổ chức công đoàn, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, công tác chuẩn bị Đại hội đang được các công đoàn viên trong Văn phòng tích cực triển khai với phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đại hội công đoàn cơ sở Văn phòng có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới; phổ biến, quán triệt Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chi thị số 01-CT/ĐU ngày 16/6/2022 của Đảng ủy Bộ Tư pháp; Kế hoạch số 120/KH- CĐVC ngày 15/4/2022 của Công đoàn Viên chức Việt Nam; Kế hoạch số 81/KH- CĐBTP ngày 29/7/2022 của Công đoàn Bộ Tư pháp và các văn bản khác có liên quan đến hoạt động của tổ chức Công đoàn.
Để chuẩn bị tốt cho Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng đã thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội như: Tiểu ban nội dung, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tuyên truyền và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng Uỷ viên phụ trách. Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội được quan tâm thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình và hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đúng quy hoạch.
Bên cạnh công tác nhân sự, công tác chuẩn bị văn kiện cho Đại hội cũng được thực hiện chu đáo, lấy ý kiến rộng rãi trong toàn thể đoàn viên các Tổ công đoàn trực thuộc nhằm đảm bảo đánh giá sát và đúng với tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2022, nhận diện đầy đủ, chính xác những mặt hạn chế, yếu kém và phân tích, làm rõ nguyên nhân từ đó đề ra những giải pháp cụ thể, xây dựng phương hướng, chỉ tiêu cho Nghị quyết nhiệm kỳ tới, bám sát chỉ tiêu, nghị quyết của Công đoàn cấp trên.
Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội công đoàn cơ sở Văn phòng Bộ đã cơ bản được hoàn tất. Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo trong bầu không khí hân hoan phấn khởi của toàn thể các công đoàn viên, tin tưởng rằng Đại hội công đoàn cơ sở Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. /.

Một số hình ảnh:


                                                    Phòng Truyền thông – Văn phòng Bộ