Kiểm tra công tác Đảng tại Đảng bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

29/04/2023
Kiểm tra công tác Đảng tại Đảng bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
Thực hiện Quyết định số 453-QĐ/ĐU ngày 09/3/2023 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc kiểm tra đối với Đảng bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, vào hồi 8h00’ ngày 28/4/2023, tại Trụ sở Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Bộ Tư pháp tiến hành kiểm tra công tác Đảng đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.
 

 
Tham dự buổi kiểm tra có đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp, Trưởng đoàn cùng các đồng chí Cao Xuân Thủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; đồng chí Phan Xuân Huấn, Phó trưởng Phòng Quản lý cán bộ và Giúp việc Ban cán sự Đảng và đồng chí Nguyễn Thị Quế, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ. Về phía Đảng bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục tham dự.
Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề: (1) Việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; các quy định, hướng dẫn, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; việc thực hiện các quy định về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; việc quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. (2) Việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. (3) Việc quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp. (4) Việc triển khai thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương về chế độ sinh hoạt đảng và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. (5) Việc quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và các nghị quyết phiên họp của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đối với các nội dung gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. (6) Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy. (7) Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy, Quy chế phối hợp giữa cấp ủy với Thủ trưởng đơn vị; việc triển khai thực hiện quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở theo Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên và đảng viên; quản lý đảng viên, rà soát, sàng lọc đưa đảng viên không còn đủ tiêu chuẩn ra khỏi đảng. (8) Việc thực hiện Kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 02/8/2019 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. (9) Việc lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ công tác đảng của Đảng bộ.

       

Qua trực tiếp nghe báo cáo của Đảng bộ, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan và ý kiến của các thành viên trong Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đảng bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm. Báo cáo, tài liệu, hồ sơ, văn bản, sổ sách được lưu trữ đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định của Đảng. Hệ thống chương trình, kế hoạch để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được Đảng bộ ban hành kịp thời, bảo đảm tính khả thi, sát với tình hình thực tế của Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ khẳng định các nội dung kiểm tra đã được Đảng bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm duy trì nề nếp, bài bản, thiết thực, hiệu quả. Đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời hoàn thiện các yêu cầu về nghiệp vụ công tác đảng, tiếp tục thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức, xây dựng Đảng để định hướng cho sự ổn định và phát triển của đơn vị.