Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2009

14/01/2009
Ngày 14  tháng  01  năm 2009, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường ký Quyết định số 136/QĐ-BTP ban hành Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2009. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Thủ trưởng Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này