Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008

07/01/2009
Luật quốc tịch Việt Nam được Quốc hội khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009 và thay thế Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998. Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Ngoại Giao, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008