Công văn về việc triển khai thư điện tử cho các cơ quan THADS địa phương

09/01/2009
Triển khai hệ thống thư điện tử cho các Cơ quan thi hành án dân sự là một nhiệm vụ trong Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động năm 2008. Lãnh đạo Bộ đã giao Trung tâm Tin học (nay là Cục Công nghệ thông tin) triển khai thực hiện nhiệm vụ này.

Thực hiện nhiệm vụ đựợc giao, giai đoạn I, Cục Công nghệ thông tin đã tiến hành tạo lập, cấp hộp thư điện tử, tài liệu hướng dẫn sử dụng cho các đơn vị  và cán bộ được phân công quản lý hộp thư của đơn vị trong các Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố, thị xã, quận, huyện của 59/63 tỉnh, thành phố. Giai đoạn II, Cục Công nghệ thông tin tiếp tục tạo lập, cấp hộp thư điện tử và hướng dẫn sử dụng cho toàn thể cán bộ, công chức và chấp hành viên thuộc các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa được cấp trong giai đoạn I. Theo kế hoạch, trong Quý I/2009, Cục Công nghệ thông tin sẽ thực hiện giai đoạn III - tạo lập, cấp hộp thư điện tử và hướng dẫn sử dụng cho cán bộ, công chức, chấp hành viên của các cơ quan Thi hành án dân sự quận/huyện trên toàn quốc.

Để việc triển khai giai đoạn II được thuận lợi, hiệu quả, đúng tiến độ, đồng thời tạo điều kiện chuẩn bị cho triển khai giai đoạn III, yêu cầu các đồng chí Trưởng Thi hành dân sự tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số công việc sau:

1. Tiếp nhận các tài liệu giai đoạn II, gồm: “tài khoản thư điện tử, tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống thư điện tử và khai thác Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp” do Cục Công nghệ thông tin gửi (qua đường Bưu điện); ký nhận Biên bản bàn giao và gửi một bản (01) về Cục Công nghệ thông tin.

2. Chuyển giao tài khoản và tài liệu hướng dẫn sử dụng cho cán bộ, công chức và chấp hành viên theo danh sách gửi kèm Công văn này (danh sách này được tổng hợp từ bản đăng ký của đơn vị theo yêu cầu tại Công văn số 3591/BTP-TTTH ngày 06/11/2008). Chỉ đạo cán bộ, chấp hành viên sử dụng hộp thư điện tử được cấp để gửi nhận, trao đổi thông tin phục vụ công việc và thực hiện thay đổi mật khẩu mặc định ngay lần đăng nhập đầu tiên vào hệ thống để đảm bảo sự an toàn và bảo mật thông tin. Danh sách (có chữ ký xác nhận của người nhận tài khoản và tài liệu hướng dẫn sử dụng) gửi về Cục Công nghệ thông tin.

3. Rà soát tình hình kết nối internet của các cơ quan Thi hành án dân sự quận, huyện thuộc địa phương mình (theo yêu cầu tại Công văn số 1509/THA-HC.TH.TV ngày 15/10/2007 về việc tổ chức kết nối Internet cho Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) và báo cáo kết quả về Cục Công nghệ thông tin theo Mẫu số 1 kèm theo Công văn này để Cục Công nghệ thông tin có phương án hỗ trợ cho các đơn vị gặp khó khăn trong việc kết nối.

4. Lập danh sách cán bộ, công chức, chấp hành viên của các cơ quan Thi hành án dân sự quận, huyện thuộc địa phương mình chưa được cấp hộp thư điện tử trong giai đoạn I và II (với các tỉnh/thành phố chưa gửi danh sách khi triển khai giai đoạn II) và gửi về Cục Công nghệ thông tin theo Mẫu số 2 kèm theo Công văn này.

          5. Chỉ đạo cán bộ, công chức, chấp hành viên và các cơ quan Thi hành án dân sự thuộc quyền thực hiện nghiêm túc các yêu cầu trong Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Quy chế sử dụng thư điện tử của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 107/QĐ-BTP  ngày 09/3/2005 của Bộ Tư pháp. Kịp thời thông báo cho Cục Công nghệ thông tin những cán bộ, công chức, chấp hành viên mới được tuyển dụng, chuyển công tác sang đơn vị khác, đặc biệt là cán bộ công chức, chấp hành viên không còn công tác trong ngành để Cục Công nghệ thông tin kịp thời lập hộp thư mới, cập nhật lại thông tin hoặc xoá bỏ các hộp thư điện tử ra khỏi hệ thống.

* Công văn, tài liệu, báo cáo đề nghị gửi trước ngày 15/02/2009 về:

                   Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp

                   Địa chỉ: 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

                   Điện thoại: 04.38231138 – Fax: 04.37336090

                   Email: cntt@moj.gov.vn – Website: http://cntt.moj.gov.vn/

* Các thông tin cần giải đáp, hướng dẫn đề nghị liên hệ:

Phòng Quản lý cơ sở hạ tầng - Cục Công nghệ Thông tin

Điện thoại: 04.37336091 – Email: csht@moj.gov.vn

Người liên hệ: đ/c Tạ Thành Trung hoặc đ/c Đỗ Hải An.