Công văn về việc lập đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010

15/01/2009
Theo quy định tại Điều 24 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật BHVBQPPL) ngày 03/6/2008, có hiệu lực từ ngày 01/01/2009, thì đề nghị về luật, pháp lệnh của Chính phủ đối với Chương trình năm 2010 phải được gửi đến Uỷ ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, đồng thời gửi Ủy ban Pháp luật thẩm tra chậm nhất là ngày 01/3/2009. Trước đó, Chính phủ xem xét thảo luận, thống nhất về đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ để lập Chương trình này.

Tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2008 (29-30/12/2008), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt nhấn mạnh nhu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc pháp luật để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện  nghiêm chỉnh Luật BHVBQPPL 2008, trong đó có các quy định mới, đòi hỏi cao hơn, chặt chẽ hơn về việc lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội và hàng năm.

Bộ Tư pháp đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chỉ đạo các đơn vị chức năng có liên quan phối hợp chặt chẽ với Vụ pháp chế, căn cứ các định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và nhiệm vụ của bộ, ngành giai đoạn 2007-2011 và trong năm 2010, trên cơ sở Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011), đề xuất các dự án xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 của bộ, cơ quan mình (kể cả các dự án đã có trong Chương trình 2007-2011 và các dự án mới). Đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh phải nêu rõ sự cần thiết ban hành văn bản; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản; những quan điểm, chính sách cơ bản, nội dung chính của văn bản; dự kiến nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc soạn thảo văn bản (kinh phí, nhân lực soạn thảo); báo cáo đánh giá tác động sơ bộ của văn bản; thời gian dự kiến đề nghị Chính phủ, UBTVQH, Quốc hội xem xét, thông qua. Cần đặc biệt lưu ý đến tính khả thi của việc soạn thảo văn bản, dự báo được tính chất phức tạp cũng như những yêu cầu về mặt nội dung, thủ tục của dự án để quyết định đưa hay chưa đưa vào chương trình, tránh tình trạng kéo dài tiến độ, xin lùi thời hạn trình.

Do thời gian gấp, bản đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 của các Bộ, cơ quan ngang bộ xin được gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 24/01/2009 (đồng thời gửi theo địa chỉ email: hangbt@moj.gov.vn) để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Xin gửi kèm theo: Danh mục các dự án Luật, Pháp lệnh thuộc chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2007/QH12); danh mục các dự án Luật, Pháp lệnh thuộc chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2008 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2007/QH12); Nghị quyết số 27/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011); Nghị quyết số 713/2008/NQ-UBTVQH12 triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011); và Công văn số 198/UBTVQH12 ngày 07/01/2009 của UBTVQH về việc chuẩn bị thông tin liên quan đến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010.     

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ./.