Công văn về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2008/TT-BTP

26/09/2008
Ngày 26/9/2008, Bộ Tư pháp có công văn số 3106/BTP - HCTP gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/TT/2008/&file=TT03_2008_BTP.doc.doc"Thông tư số 03/2008/TT-BTP/a, theo đó:

Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký đã được đăng trên Công báo Chính phủ số 515 và số 516 ra ngày 13/9/2008.  

Thông tư số 03/2008/TT-BTP nêu trên sẽ có hiệu lực vào ngày 28/9/2008. Bộ Tư pháp thông báo để các Sở Tư pháp biết và tổ chức thực hiện trong địa phương mình./.

_________________________________________

Bài viết có liên quan: