Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 93/2008/NĐ-CP

11/09/2008
Sáng nay, ngày 11/9/2008 Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/huyennt/ND-QD/&file=Nghi+dinh+93+ve+CN,+NV,+quyen+han,+CCTC+BTP.doc"Nghị định số 93/2008/NĐ-CP/a ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Nghị định số 93/2008/NĐ-CP).

Đồng chí Hoàng Thế Liên - Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và đại diện của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội cơ quan Bộ Tư pháp.

Hội nghị đã giới thiệu về một số nội dung chủ yếu, điểm mới của Nghị định số 93/2008/NĐ-CP; quán triệt nội dung của Kế hoạch số 2781/KH-BTP ngày 05/9/2008 về triển khai thực hiện Nghị định này; đồng thời tham gia ý kiến về dự thảo Đề án Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ. Trong tháng 9 và quý IV năm 2008, Bộ Tư pháp sẽ tập trung hoàn thành việc ban hành các thể chế về tổ chức, hoạt động của Bộ, ngành; kiện toàn,  nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các đơn vị  thuộc Bộ để triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ, quyền hạn được Chính phủ giao.

Vụ Tổ chức cán bộ