Trong tháng 9 ban hành Nghị định và Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân

08/09/2008
Ngày 01/9/2008, Văn phòng Chính phủ ra thông báo số 236/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Theo đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo các Bộ và Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân cần phải đẩy nhanh tiến độ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản pháp luật khác có liên quan; đồng thời khẩn trương tổ chức thực hiện các kế hoạch, biện pháp để thực hiện nghiêm Luật này khi có hiệu lực. Các Thông tư, văn bản này phải được ban hành trong tháng 9/2008.
Kết luận tại cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo bàn việc xây dựng kế hoạch, tiến độ và các biện pháp để triển khai thực hiện Luật này mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng giao Bộ Tài chính bổ sung nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương đối với các Ban Chỉ đạo địa phương và các Bộ, địa phương; nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc nắm bắt tình hình và đề ra biện pháp phòng ngừa những hành vi gian lận, vi phạm pháp luật thuế TNCN để hoàn thiện nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thuế TNCN.
Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tài chính hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 10/9/2008. Bên cạnh đó, xây dựng và ban hành 2 Thông tư hướng dẫn về thuế TNCN, trong đó có Thông tư hướng dẫn chung về thuế TNCN, nội dung bao gồm cả các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và của Bộ Y tế. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản hướng dẫn việc khai đối với cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh trong trường hợp đăng ký là hộ kinh doanh cá thể.
Về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật này, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ Tư pháp, Thông tin và Truyền thông xây dựng Đề án tổng thể về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế TNCN, để qua đó tăng cường sự kiểm tra, giám sát, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, gian lận, trốn thuế...
Luật Thuế thu nhập cá nhân được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua tháng 11/2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009.


Theo website Đảng Cộng sản Việt Nam