Bộ Tư pháp thống nhất quản lý hoạt động bán đấu giá tài sản

12/08/2008
Ngày 08/8, Văn phòng Chính phủ ra a href="http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,760959&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref33_760993_33_760959_760959.docid=73499&_piref33_760993_33_760959_760959.detail=1"Thông báo số 198/TB-VPCP/a truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp bàn về nhiệm vụ, quyền hạn của một số Bộ, ngành diễn ra vài ngày trước đó.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tư pháp là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trong phạm vi cả nước theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 về bán đấu giá tài sản; Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về bán đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 05/2005/NĐ-CP nêu trên.

Cụ thể, Bộ Tư pháp là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước thống nhất về tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trong phạm vi cả nước, có nhiệm vụ, quyền hạn: Soạn thảo, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoá động bán đấu giá tài sản; hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật đó; ban hành, quản lý và hướng dẫn theo thẩm quyền việc sử dụng các mẫu văn bản, giấy tờ trong lĩnh vào bán đấu giá tài sản; kiểm tra, thanh tra về tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản theo thẩm quyền; tổng hợp và hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác được Chính phủ giao.

Bộ Tài chính có nhiệm vụ, quyền hạn: Hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động bán đấu giá tài sản; hướng dẫn, kiểm tra việc chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá; hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là tài sản nhà nước; hướng dẫn chung về mức thu, việc quản lý, sử dụng phí đấu giá thuộc nguồn thu của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về phí lệ phí.

Để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ soạn thảo, trình Chính phủ trong Quý III năm 2008 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh theo hướng bỏ cụm từ ''liên quan đến thi hành án'' (Khoản 2, Điều 8, Nghị định số 13 quy định: Sở Tư pháp có nhiệm vụ, quyền hạn tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật,...bán đấu giá tài sản liên quan đến thi hành án).

Cũng tại Thông báo này, Thủ tướng giao cho Bộ Tư pháp nhiệm vụ giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật trong tất cả các lĩnh vực trên phạm vi cả nước.

 Nguyễn Đình Thơ