Cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức phải gương mẫu đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy

29/09/2007
Để thực hiện có hiệu quả các giải pháp nêu trong Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ban Bí thư, kết luận của Ban Bí thư (Thông báo số 90-TB/TW ngày 31 tháng 8 năm 2007), các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đặc biệt là Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội phải quán triệt các chủ trương, giải pháp cấp bách về kiềm chế gia tăng và đẩy lùi tai nạn giao thông nêu tại các văn bản trên đến cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức trong các cơ quan mình, trong đó lưu ý phải gương mẫu thực hiện nghiêm việc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy do Thành ủy Hà Nội phát động; đồng thời đề nghị các cơ quan, đoàn thể Trung ương (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội yêu cầu cán bộ, công chức cơ quan mình tích cực triển khai thực hiện nghiêm việc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông đưa tin theo hướng tích cực, thường xuyên hơn về chủ trương, giải pháp nêu tại các văn bản trên theo cách thức tiếp cận tối đa số độc giả, khán giả, thính giả, từng người dân để hiểu và thực hiện.

(Theo website Chính phủ)