Công văn số 3834/BTP-HCTP về nghiệp vụ công chứng

13/09/2007
Vừa qua, một số người dân phản ánh về việc công chứng hợp đồng uỷ quyền liên quan đến bất động sản còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, Báo Tuổi trẻ online ngày 07/9/2007 đã đăng ý kiến của ông Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng công chứng số 3 thành phố Hồ Chí Minh, về việc từ chối công chứng hợp đồng uỷ quyền liên quan đến bất động sản ở tại địa phương khác. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Việc từ chối công chứng hợp đồng uỷ quyền liên quan đến bất động sản ở tại địa phương khác được các công chứng viên giải thích bằng quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật công chứng: “Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền công chứng các hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”. Hợp đồng, giao dịch về bất động sản theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật công chứng cần được hiểu là các hợp đồng, giao dịch mà bất động sản là đối tượng của hợp đồng, giao dịch đó. Trong trường hợp Hợp đồng uỷ quyền hoặc Giấy uỷ quyền với nội dung người được uỷ quyền quản lý, chuyển nhượng v.v... một bất động sản nào đó thì bất động sản đó không phải là đối tượng của hợp đồng, giao dịch uỷ quyền đó. Vì vậy, việc công chứng hợp đồng, giao dịch đó không bắt buộc phải theo thẩm quyền địa hạt (cấp tỉnh) quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật công chứng.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư pháp, yêu cầu các Phòng công chứng thực hiện./.