Công văn về việc đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

13/09/2007
Ngày 10/9/2007 Bộ Tư pháp có Công văn số 3830/BTP-HCTP gửi Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng.
   1. Đối với luật sư hành nghề với tư cách cá nhân, cần có Giấy xác nhận thu hồi Giấy đăng ký hành nghề luật sư hành nghề với tư cách cá nhân;

          2. Đối với luật sư thành lập Văn phòng luật sư hoặc Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cần có Giấy xác nhận thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng luật sư hoặc Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

          3. Đối với luật sư là thành viên Công ty luật hợp danh hoặc thành viên sáng lập Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cần có Giấy xác nhận rút tên khỏi danh sách thành viên Công ty luật hợp danh hoặc Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

          4. Đối với luật sư là thành viên góp vốn trong Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cần có Giấy xác nhận không còn góp vốn trong Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

          5. Đối với luật sư làm việc theo hợp đồng cho tổ chức hành nghề luật sư, cần có Giấy xác nhận chấm dứt hợp đồng làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư.

          Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng sẽ quy định chi tiết về các giấy này.

          Bộ Tư pháp thông báo để Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện.