Quyết định về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

26/09/2007
Ngày 25 tháng 9 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 1424/QĐ-BTP về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Thông báo số 1230/TB-BTP ngày 17/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phân công công tác của Lãnh đạo Bộ và bãi bỏ các quy định tại Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 220/2005/QĐ-BTP ngày 14/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trái với Quyết định này.

Nội dung Quyết định