Công văn về việc kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP

24/09/2007
Ngày 24/9/2007 Bộ Tư pháp có Công văn số 4016/BTP-HCTP gửi:  Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP. Nội dung chi tiết như sau:

Việc phân cấp chứng thực về xã, phường, thị trấn theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký (sau đây gọi là Nghị định số 79/2007/NĐ-CP), nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người yêu cầu chứng thực, được người dân rất hoan nghênh.

          Tuy nhiên, theo phản ánh của địa phương và người dân thì trong thời gian qua có một số Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn từ chối chứng thực vì lý do người yêu cầu chứng thực còn nợ các khoản đóng góp như thuế, quỹ an ninh, quỹ khuyến học,...Để được chứng thực, người dân phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của địa phương. Việc tuỳ tiện đặt ra các điều kiện như vậy là trái với quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP, gây phiền hà cho người dân.

          Nhằm chấm dứt tình trạng nêu trên, Bộ Tư pháp đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra và chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền chứng thực trong địa phương mình thực hiện việc chứng thực đúng theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP.