Thông báo kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại cuộc họp Lãnh đạo Bộ ngày 08-9-2007

20/09/2007
Ngày 08 tháng 9 năm 2007, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã họp dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Hà Hùng Cường. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng: Hoàng Thế Liên, Đinh Trung Tụng; lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ.
Nội dung Thông báo