Bộ trưởng Hà Hùng Cường làm việc với Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

03/10/2007
Chiều ngày 28/9/2007, đồng chí Hà Hùng Cường - Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP Hà Nội. Tham gia buổi làm việc còn có Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền - Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã báo cáo với Bộ trưởng về các mặt hoạt động Cục và các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản, trong đó nêu bật những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị cần thực hiện trong thời gian tới. Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của một số công chức, viên chức trong đơn vị, của Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ, Bộ trưởng đã có ý kiến chỉ đạo quan trọng và sâu sắc đối với hoạt động của Cục, đó là:

          Thứ nhất, Bộ trưởng ghi nhận sự phát triển nhanh, bền vững của Cục Đăng ký trong thời gian qua. Kết quả đó đã thể hiện hiệu quả hoạt động của Cục, cũng như nhận thức của xã hội về vai trò, ý nghĩa của hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm đã được nâng cao. Bộ trưởng chỉ đạo tập thể cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của đơn vị, cũng như thể chế đăng ký giao dịch bảo đảm. 

          Thứ hai, Cục Đăng ký cần tiếp tục rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Cục nhằm thực hiện tốt chức năng là cơ quan giúp Bộ thống nhất quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm; về công tác đăng ký, Bộ trưởng yêu cầu cần sớm triển khai phương thức đăng ký qua mạng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, Cục Đăng ký cần tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai công tác.

          Thứ ba, Cục Đăng ký tiếp tục phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng các đề án liên quan đến cơ cấu tổ chức, nhân sự, đặc biệt là chức danh Đăng ký viên.

          Thứ tư, Bộ trưởng chỉ đạo một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cục Đăng ký trong thời gian tới là phải chuẩn bị tốt hội nghị tổng kết thực tiễn 5 năm triển khai công tác đăng ký giao dịch bảo đảm và quản lý nhà nước về giao dịch bảo đảm, nhằm đánh giá toàn diện kết quả đã đạt được, cũng như những hạn chế cần khắc phục để công tác đăng ký giao dịch bảo đảm thực sự giữ vai trò quan trọng trong quá trình vận hành, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

          Thứ năm, giao Cục Đăng ký chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - tài chính nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến trụ sở làm việc của Cục Đăng ký và các Trung tâm Đăng ký để báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

          Thay mặt cán bộ, công chức, viên chức của Cục và các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và sẽ tổ chức triển khai tốt trong thời gian tới.

          Buổi làm việc của Bộ trưởng với Cục Đăng ký đã kết thúc tốt đẹp, đạt hiệu quả cao.