Một số kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp quý I năm 2007

02/04/2007
Trong quý I năm 2007, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp với một số kết quả nổi bật
- Ngày 03 - 04/01/2007, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công Hội nghị công tác tư pháp trong toàn quốc nhằm tổng kết công tác tư pháp năm 2006, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2007. Điểm khác và mới trong việc tổ chức Hội nghị công tác tư pháp toàn quốc năm nay là: Hội nghị được tổ chức ngay trong những ngày đầu tháng 01/2007, do đó đã tạo điều kiện để các cơ quan Tư pháp địa phương, tổ chức pháp chế các bộ, ngành sớm nắm bắt tư tưởng chỉ đạo, định hướng công tác tư pháp năm 2007 của Bộ, trên cơ sở đó triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp địa phương, công tác pháp chế bộ, ngành được kịp thời.
Về tài liệu Hội nghị, ngoài các báo cáo tổng kết và báo cáo một số chuyên đề mang tính thời sự, bức xúc trong thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp như: chuyên đề về cơ hội và thách thức đối với ngành Tư pháp khi Việt Nam gia nhập WTO; chuyên đề về công tác cải cách hành chính v.v... Hội nghị năm nay tiếp tục gửi tới các đại biểu Bản tập hợp các ý kiến góp ý, kiến nghị của địa phương, các tổ chức pháp chế bộ, ngành về công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp năm 2006 và ýkiến trả lời của các đơn vị chức năng thuộc Bộ đối với các kiến nghị. Việc phát hành loại tài liệu này được các đại biểu đánh giá cao vì qua đây, các đại biểu từng địa phương thấy được một cách khái quát những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn công tác tư pháp trên phạm vi toàn quốc; đồng thời, nội dung trả lời của các đơn vị chức năng thuộc Bộ đối với các kiến nghị có thể coi là những hướng dẫn nghịêp vụ để các địa phương tham khảo, áp dụng vào thực tiễn công tác.
Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, đối thoại nhằm thống nhất giải quyết những vướng mắc, bức xúc trong thực tiễn công tác tư pháp ở địa phương.
- Căn cứ nhiệm vụ của ngành Tư pháp năm 2007, trên cơ sở kết quả thảo luận về phương hướng công tác của Ngành tại Hội nghị công tác tư pháp toàn quốc, ngày 23 tháng 01 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Chỉ thị số 01/2007/CT-BTP về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2007. Chỉ thị đã xác định 12 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành tư pháp cần tập trung thực hiện trong năm, bao gồm các nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ trong công tác chỉ đạo, điều hành; đồng thời đưa ra các giải pháp khả thi để thực hiện nhằm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm.
Tiếp theo việc ban hành Chỉ thị, ngày 13 tháng 02 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 251/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch phân công thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2007 cho các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự các địa phương, tổ chức Pháp chế các bộ, ngành, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chi tiết hàng tháng, quý và cả năm, trong đó ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007 của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chương trình công tác của Chính phủ, các nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị số 01 của Bộ trưởng và các nhiệm vụ khác đang có vướng mắc, bức xúc trong thực tiễn công tác cần tập trung giải quyết ngay.
- Thực hiện Chỉ thị số 01/2007/CT-TTg ngày09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức đón Tết Đinh Hợi, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo toàn Cơ quan tổ chức đón Tết với không khí vui vẻ, đầm ấm, bảo đảm triệt để tiết kiệm. Tuyệt đối không có hiện tượng sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, của tập thể hoặc có nguồn gốc từ ngân sách, từ công quỹ, từ các nguồn tài trợ để tổ chức liên hoan, chiêu đãi hoặc thưởng, biếu, cho, tặng không đúng chế độ quy định của Nhà nước; không sử dụng xe công để phục vụ các hoạt động cá nhân.
- Ngày 27/02/2007, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Bộ năm 2007 nhằm kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2006, phương hướng công tác năm 2007 của cơ quan Bộ Tư pháp; tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan Bộ Tư pháp năm 2006, phương hướng thực hiện Quy chế dân chủ trong năm 2007; tình hình sử dụng ngân sách nhà nước trong các đơn vị thuộc cơ quan Bộ và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Bộ Tư pháp, đại diện lãnh đạo Ban Chính sách, Công đoàn viên chức Việt Nam, Đảng uỷ Khối cơ quan nội chính TW, Uỷ ban Kiểm tra TW, Ban Nội chính TW, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ TW và toàn thể cán bộ, công chức các đơn vị thuộc Bộ.
- Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do đồng chí Uông Chu Lưu - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng Ban. Ngày 27 tháng 02 năm 2007, Bộ Tư pháp đã trang trọng tổ chức Lễ phát động thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với sự tham dự của đại diện Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Bộ và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan.
- Trong tháng 3/2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành 02 Quyết định liên quan đến việc phân công các đơn vị xây dựng và thẩm định văn bản:
Quyết định số 333/QĐ-BTP ngày 19/3/2007 về việc phân công các đơn vị chủ trì, phối hợp thẩm định các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khoá XI và Chương trình công tác năm 2007 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (thẩm định 25 dự thảo luật, 05 pháp lệnh, 03 nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, 145 nghị định, 02 nghị quyết của Chính phủ, 74 quyết định và 13 chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và 302 đề án khác);
- Trên cơ sở kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành từ năm 1981 đến nay đã hết hiệu lực, đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Theo đó, có 65 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành (gồm: 17 Quyết định, 37 Thông tư, 11 Chỉ thị) và 53 văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp liên tịch ban hành từ năm 1981 đến nay đã hết hiệu lực pháp luật.
- Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ ban hành Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Luật sư; tổng hợp ý kiến kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương có liên quan đến Đề án tăng cường năng lực trong công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề án này.
- Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp năm 2007; phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn ngạch thẩm tra viên cơ quan Thi hành án dân sự; ban hành công văn hướng dẫn việc nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cơ quan Thi hành án dân sự.
- Thực hiện Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003, Nghị định số 121/NĐ-CP ngày 30/9/2005, Bộ Tư pháp đã có Thông tư số 07/2006/TT-BTP ngày 27/11/2006 hướng dẫn về công tác Thi đua - Khen thưởng trong ngành Tư pháp. Tuy nhiên, để làm rõ thêm một số nội dung của Thông tư, trong tháng 3/2007, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp đã có văn bản hướng dẫn và yêu cầu các Khu vực thi đua, các Sở Tư pháp, các cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tổ chức triển khai, thực hiện một số vấn đề chủ yếu như: tổ chức phát động và đăng ký thi đua; việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ sở và Hội đồng sáng kiến v.v...
Ngoài ra, trong quý I, các đồng chí lãnh đạo Bộ đã thực hiện các chuyến đi công tác tại một số tỉnh, thành phố, đặc biệt là những tỉnh miền núi phía Bắc có nhiều khó khăn để làm việc với Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan Tư pháp để nắm tình hình và chỉ đạo kịp thời công tác tư pháp năm 2007.
L.T.H