Các bộ, ngành, địa phương đánh giá thực trạng công tác tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của nhân dân và doanh nghiệp về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính

19/03/2007
Thực hiện nhiệm vụ "Xây dựng cơ chế tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp" do Thủ tướng Chính phủ giao tại a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD/2007/&file=QD30_2007.doc"Quyết định số 30/QĐ-TTg/a (ngày 10/1/2007), Văn phòng Chính phủ đã có công văn đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức nghiên cứu, xây dựng báo cáo đánh giá về thực trạng công tác tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương mình.

Theo đó, các Báo cáo cần làm rõ những nội dung cụ thể sau:

- Sự cần thiết của công tác tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp;

- Những văn bản pháp luật liên quan đến việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị được áp dụng tại bộ, ngành, địa phương.

- Những văn bản mà bộ, ngành, địa phương đã ban hành có liên quan đến công tác này (nếu có, đề nghị tóm tắt hoặc gửi bản sao kèm theo);

- Hình thức, phương pháp tổ chức tiếp nhận, xử lý;

- Tình hình thực hiện tại bộ, ngành, địa phương;

- Kết quả tiếp nhận, xử lý cụ thể trong năm 2006;

- Đánh giá về hệ thống các văn bản liên quan đến việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị nói chung và trong bộ, ngành, địa phương mình nói riêng;

- Đánh giá mặt được, mặt còn tồn tại trong khâu tổ chức thực hiện và nguyên nhân;

- Kiến nghị để xây dựng, hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/4 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(Theo website Chính phủ)