Phê duyệt nội dung Hiệp định sửa đổi, bổ sung Hiệp định thành lập Nhà Pháp luật Việt - Pháp tại Hà Nội

18/03/2007
Xét đề nghị của Bộ Tư pháp, ngày 16/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt nội dung Hiệp định sửa đổi, bổ sung Hiệp định ngày 10/2/1993 giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp về thành lập Nhà Pháp luật Việt - Pháp tại Hà Nội.