Thành lập Tổ công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương

30/03/2007
Nhằm tạo bước chuyển căn bản trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao, Trưởng ban Điều hành a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD/2007/&file=QD30_2007.doc"Đề án Đơn giản hóa TTHC/a trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Ban Điều hành Đề án 30) vừa có công văn đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo công tác này.

Đối với các Tiểu dự án, căn cứ vào Kế hoạch thực hiện Đề án đã được duyệt, các Bộ, cơ quan được giao chủ trì thực hiện có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí cần thiết và kế hoạch thực hiện các Tiểu dự án gửi về Ban Điều hành Đề án 30 trước ngày 20/4/2007 để tổng hợp, gửi Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trưởng ban Điều hành Đề án 30 cũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thành lập Tổ công tác trên cơ sở huy động những cán bộ có năng lực của các đơn vị có liên quan, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm hoặc chỉ giao một đơn vị chủ trì thực hiện, không giao các đơn vị chức năng thực hiện việc tự rà soát TTHC. Tổ công tác hoặc đơn vị chủ trì có quyền ký kết hợp đồng với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của từng Tiểu Đề án. Tổ công tác phải định kỳ 3 tháng một lần báo cáo Ban Điều hành về tình hình, tiến độ và kết quả nhiệm vụ được giao. Báo cáo đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính phải được lấy ý kiến của người dân và tổ chức, doanh nghiệp liên quan, trước khi trình Ban Điều hành Đề án 30 xem xét, việc lấy ý kiến phải thiết thực, cụ thể, tránh hình thức.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương trong việc thực hiện Đề án. Định kỳ 6 tháng tổng hợp những thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, mẫu tờ khai, mẫu đơn hành chính trong hồ sơ thủ tục hành chính không còn phù hợp, báo cáo về Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

(Theo website Chính phủ)