Trong quí I/2007, rà soát sửa đổi các thủ tục hành chính gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân

19/01/2007
Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc do thủ tục hành chính gây ra cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của dân nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngay trong Quý I/2007, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kế hoạch rà soát, sửa đổi các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý. Kế hoạch rà soát phải thật cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cơ quan, đơn vị thực hiện và cá nhân người phụ trách, thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả. Trong quá trình rà soát, sửa đổi thủ tục hành chính cần tranh thủ tối đa sự phản biện, tham gia ý kiến của các doanh nghiệp, các hiệp hội có liên quan. Báo cáo về công tác rà soát phải phân tích, đánh giá cụ thể đói với từng loại thủ tục hành chính, chỉ ra những điểm bất hợp lý để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung.

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện niêm yết công khai toàn bộ quy trình, thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp tại tất cả các điểm tiếp nhận hồ sơ tài liệu, những nơi làm việc với người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định của Chỉ thị 32.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức dịch vụ công trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng việc giáo dục đạo đức, phẩm chất, tinh thần phục vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Khen thưởng, động viên kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần và thái độ phục vụ tốt trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo định kỳ (3 tháng 1 lần) về việc thực hiện Chỉ thị.

Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo trên.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu đối với một số bộ, ngành và địa phương chưa có báo cáo thực hiện Chỉ thị 32 phải nghiêm túc triển khai thực hiện và có báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/1/2007.

(Theo website Chính phủ)