Phê duyệt Đề án đơn giản hoá TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010

15/01/2007
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD/2007/&file=QD30_2007.doc"Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC) trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010/a. Theo đó, mục tiêu của Đề án là đơn giản hoá TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của TTHC; tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện TTHC; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; góp phần phòng, chống tham nhũng và lãng phí.

Đề án gồm 4 Tiểu Đề án:

- Đơn giản hoá TTHC trên từng lĩnh vực quản lý nhà nước: Hệ thống, đánh giá tổng thể thực trạng các TTHC hiện hành, phát hiện các bất cập trên cơ sở đó đưa ra các phương án giải quyết, hoàn thiện hệ thống TTHC theo hướng đơn giản, thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

- Đơn giản hoá điều kiện kinh doanh: Xây dựng hệ thống điều kiện kinh doanh minh bạch, hợp lý, thống nhất vừa đáp ứng nhiệm vụ quản lý nhà nước, vừa bảo đảm yêu cầu thông thoáng và giảm chi phí về thời gian, vật chất cho người dân và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Đơn giản hoá mẫu đơn, tờ khai hành chính trong hồ sơ TTHC: Bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong ban hành, quản lý và sử dụng mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trong hồ sơ TTHC; chống việc lạm dụng mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính phục vụ lợi ích cục bộ, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng và thuận lợi trong việc tiếp cận, sử dụng các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

- Xây dựng cơ chế tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách, TTHC không phù hợp: Kịp thời điều chỉnh, sửa đổi và hoàn thiện các cơ chế chính sách, TTHC không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về cơ chế chính sách, TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định thành lập Ban Điều hành Đề án đơn giản hoá TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Trưởng ban, các uỷ viên là đại diện lãnh đạo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội; đại diện lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính Văn phòng Chính phủ là uỷ viên thư ký.

Giúp việc Ban Điều hành Đề án có Tổ thư ký, bao gồm lãnh đạo, chuyên viên Vụ Cải cách hành chính và một số cán bộ, chuyên viên của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội.

Ban Điều hành và Tổ thư ký hoạt động kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

(Theo website Chính phủ)