Hướng dẫn công tác lý luận chính trị năm 2019 19/11/2018

Ngày 01/11/2018, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương có Văn bản số 429-CV/BTG về việc thực hiện Hướng dẫn công tác lý luận chính trị năm 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương.