Tổng rà soát việc triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương từ năm 2011 đến nay 12/03/2019

Để đánh giá toàn diện thực trạng tổ chức thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương thuộc trách nhiệm của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là kết quả và mức độ hoàn thành các nhiệm vụ; phát hiện vấn đề chưa hợp lý và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương. Ngày 11/3/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 813/KH-BTP tổng rà soát việc triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương từ năm 2011 đến nay.