Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2018

20/11/2018
          Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy Bộ Tư pháp, để kịp thời báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2018, Đảng ủy Bộ Tư pháp đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của cấp ủy mình (theo đề cương gửi kèm  và biểu mẫu thống kê được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, mục Đảng bộ Bộ Tư pháp/văn bản chỉ đạo/văn bản của Đảng ủy Bộ Tư pháp).
          Đảng ủy Bộ Tư pháp đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện và gửi Báo cáo tổng kết, biểu mẫu thống kê về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng về Đảng ủy Bộ (qua Văn phòng Đảng - Đoàn thể) trước ngày 30/11/2018 để tổng hợp, báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương theo quy định./.

Các tin khác