Hướng dẫn công tác lý luận chính trị năm 2019

19/11/2018
Ngày 01/11/2018, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương có Văn bản số 429-CV/BTG về việc thực hiện Hướng dẫn công tác lý luận chính trị năm 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thực hiện Văn bản nêu trên, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Bộ đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp nghiên cứu nội dung Hướng dẫn nêu trên; cụ thể hoá, lồng ghép vào Kế hoạch công tác năm 2019 của các Đảng bộ, Chi bộ./. 

Các tin khác