Công văn về việc thực hiện Hướng dẫn số 64-HD/BTGTW

15/06/2018
Triển khai Văn bản số 375-CV/BTG ngày 31/5/2018 của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về việc thực hiện Hướng dẫn số 64-HD/BTGTW ngày 10/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khoá XII “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Bộ đề nghị:
1. Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp quán triệt, tổ chức thực hiện Hướng dẫn số 64-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương và Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khoá XII nêu trên (các văn bản được đăng tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang Đảng bộ Bộ Tư pháp).
2. Các Đảng bộ, Chi bộ chỉ đạo việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật theo yêu cầu tại Mục 4.1 của Chỉ thị số 23-CT/TW./.

Các tin khác