Tài liệu thông tin nội bộ về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

08/01/2018
Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tại Công văn số 318-CV/BTG ngày 21/12/2017, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Bộ Tư pháp gửi đến các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp các tài liệu sau:

          1- Tài liệu thông tin nội bộ về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (gửi kèm theo): Đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ sử dụng và quản lý tài liệu theo chế độ MẬT.
          2- Tài liệu tuyên truyền về kết quả năm APEC 2017 (đăng tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang Đảng bộ Bộ Tư pháp): Đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị./.
 

Các tin khác