Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng bản cam kết thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng

04/12/2017
Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, ngày 04/12/2017, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Bộ Tư pháp có Công văn số 18-CV/BTGĐU gửi đến các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Công văn số 3652-CV/BTGTW ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc gợi ý một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.
Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Bộ Tư pháp đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp nghiên cứu, cụ thể hoá phù hợp với điều kiện của từng đơn vị; đồng thời lưu ý quán triệt các cán bộ, đảng viên, hàng năm xây dựng bản cam kết thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng theo hướng dẫn tại Công văn số 2952-CV/BTCTW ngày 20/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương.       
Xin gửi kèm theo: (1) Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20/11/2017 và Công văn số 3652-CV/BTGTW ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương; (2) Công văn số 2952-CV/BTCTW ngày 20/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương. 
                                                                                          Ban Tuyên giáo
 

Các tin khác