Triển khai Kế hoạch công tác tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự 03/07/2018

Ngày 18/6/2018, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương có Văn bản số 378-CV/BTG về việc triển khai Kế hoạch số 207-KH/BTGTW ngày 16/6/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự (các văn bản được đăng tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang Đảng bộ Bộ Tư pháp). Thực hiện các văn bản nêu trên, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Bộ đề nghị: