Tổng rà soát việc triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương từ năm 2011 đến nay

12/03/2019
Để đánh giá toàn diện thực trạng tổ chức thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương thuộc trách nhiệm của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là kết quả và mức độ hoàn thành các nhiệm vụ; phát hiện vấn đề chưa hợp lý và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương. Ngày 11/3/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 813/KH-BTP tổng rà soát việc triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương từ năm 2011 đến nay.
Theo Kế hoạch, đối tượng rà soát là các nhiệm vụ được giao thực hiện tại các văn bản, nghị quyết của Trung ương ban hành trong nhiệm kỳ Đại hội XI và XII của Đảng (từ ngày 01/01/2011 đến hết ngày 31/3/2019), bao gồm: Điều lệ Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng (Toàn quốc, Khối các cơ quan Trung ương, Bộ Tư pháp); các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Quy chế, Quyết định, Thông báo, Kết luận và các văn bản khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các Ban Đảng Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng; của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Cán sự Đảng Chính phủ; các văn bản của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ Tư pháp ban hành để triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương.
Việc tổng rà soát phải được ưu tiên triển khai thực hiện, bảo đảm khẩn trương, nghiêm túc, đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả; không bỏ sót văn bản, nghị quyết thuộc đối tượng, phạm vi rà soát; kịp thời xử lý kết quả rà soát, bảo đảm đầy đủ, chính xác, khoa học và toàn diện. Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ chủ động triển khai thực hiện rà soát.
Theo Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy; người đứng đầu các tổ chức chính trị-xã hội thuộc Bộ có trách nhiệm: i) Tập hợp các văn bản, nghị quyết của Trung ương ban hành điều chỉnh các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình; tiến hành phân loại văn bản theo thẩm quyền văn bản, theo lĩnh vực và sắp xếp theo thứ tự thời gian ban hành (xong trước ngày 18/3/2019); ii) Tổ chức nghiên cứu văn bản, nghị quyết đã được tập hợp; rà soát, xác định rõ các nhiệm vụ và mức độ hoàn thành nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm phải tổ chức thực hiện theo thẩm quyền hoặc phải tham mưu Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện theo thẩm quyền; những nhiệm vụ đã triển khai và chưa triển khai; những việc đã hoàn thành và chưa hoàn thành; những việc cần triển khai thực hiện trong thời gian tới (xong trước ngày 21/3/2019); iii) Đánh giá, tổng hợp kết quả rà soát báo cáo Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và Đảng ủy Bộ Tư pháp (xong trước ngày 28/3/2019).
Trên cơ sở báo cáo, đánh giá của các đơn vị thuộc Bộ, Văn phòng Đảng-Đoàn thể có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Văn phòng Bộ tổng hợp kết quả rà soát; xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá kèm theo danh mục các văn bản, nghị quyết của Trung ương và các nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ Tư pháp phải tổ chức thực hiện và mức độ hoàn thành (xong trước ngày 05/4/2019). Bộ Tư pháp sẽ tổ chức Hội thảo để phân tích, đánh giá kết quả tổng rà soát các văn bản, nghị quyết của Trung ương ban hành; đánh giá việc tổ chức thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ Tư pháp; đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tổ chức thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương trong Bộ Tư pháp.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng giao Văn phòng Đảng-Đoàn thể là đơn vị chủ trì tham mưu giúp Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ Tư pháp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả việc tổ chức thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Văn phòng Ban Cán sự Đảng tham mưu giúp Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch này; kịp thời phát hiện vướng mắc, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị, tham mưu giải pháp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện./.
Nguyên Bình


File đính kèm
Các tin khác