Khánh Hòa: Kết quả giải quyết giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp được tổ chức, công dân đánh giá cao về chất lượng dịch vụ hành chính công

Tin tức

Khánh Hòa: Kết quả giải quyết giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp được tổ chức, công dân đánh giá cao về chất lượng dịch vụ hành chính công

Ngày 30/11/2021, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thị Lan Phương đã ký báo cáo số 200/BC-STP về kết quả khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân về chất lượng dịch vụ hành chính công của Sở Tư pháp năm 2021. Qua khảo sát cho thấy, tỷ lệ tổ chức, cá nhân rất hài lòng, hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp chiếm tỷ lệ cao.
Trước đó, thực hiện Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 của Sở Tư pháp và Kế hoạch Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực được công bố năm 2021, ngày 26/10/2021, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản số 1407/STP-VP về việc khảo sát, thăm dò ý kiến, mức độ hài lòng của cơ quan, tổ chức và người dân đối với sự phục vụ của Sở Tư pháp.
Việc thực hiện khảo sát được thông qua phương pháp trả lời các câu hỏi trong Phiếu khảo sát bằng hình thức trực tuyến đối với cơ quan, tổ chức và người dân. Đối với cơ quan, tổ chức có mối liên hệ giải quyết công việc với Sở Tư pháp được thực hiện theo Mẫu 1 với 06 câu hỏi chính thức và 01 câu hỏi bổ sung; Đối với tổ chức, doanh nghiệp và người dân có mối liên hệ giải quyết thủ tục hành chính với Sở Tư pháp được thực hiện theo Mẫu 2 với 10 câu hỏi chính thức (gồm 09 câu hỏi bắt buộc và 01 câu hỏi không bắt buộc trả lời).
Kết quả khảo sát như sau: đối với Mẫu 1, có 42 lượt thực hiện phiếu khảo sát, với 42 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 100%. Cụ thể, câu hỏi về thời gian trả hồ sơ so với thời gian yêu cầu phối hợp giải quyết công việc, có 18 phiếu (43,9%) trả lời nhận kết quả sớm hẹn, 22 phiếu (53,7%) đúng hẹn và 02 phiếu (2,4%) trễ hẹn. Về thái độ trao đổi, tinh thần hợp tác của công chức, viên chức, có 25 phiếu (tỷ lệ 61,0%) trả lời rất lịch sự, nhiệt tình; 17 phiếu (tỷ lệ 39,0%) trả lời lịch sự, nhiệt tình. Về môi trường, điều kiện cơ sở vật chất, có 13 phiếu (31,7%) trả lời rất tiện nghi, 23 phiếu (56,1%) tiện nghi, 05 phiếu (9,8%) bình thường và 01 phiếu (2,4%) không tiện nghi. Về mức độ thuận lợi khi giải quyết công việc, có 23 phiếu (56,1%) trả lời rất tốt, 18 phiếu (41,5%) tốt và 01 phiếu (2,4%) bình thường. Về kết quả giải quyết công việc với phòng chuyên môn/đơn vị trực thuộc Sở, có 26 phiếu (63,4%) trả lời rất hài lòng, 16 phiếu (36,6%) hài lòng. Đánh giá chung về mức độ hài lòng của cơ quan/đơn vị đối với Sở, có 28 phiếu (68,3%) trả lời rất hài lòng, 14 phiếu (31,7%) hài lòng.  
Như vậy, các cơ quan, tổ chức có mối liên hệ giải quyết công việc với Sở Tư pháp rất hài lòng (68,3%) và hài lòng (31,7%) về kết quả giải quyết công việc của Sở, không có phiếu không hài lòng.
Đối với Mẫu 2, có 36 lượt thực hiện phiếu khảo sát, với 36 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 100%. Kết quả, câu hỏi về mức độ dễ dàng, thuận tiện khi tìm hiểu thông tin về thủ tục hành chính và mức độ đầy đủ, chính xác của thông tin (niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp), có 19 phiếu (52,8%) trả lời rất dễ dàng, 10 phiếu (27,8%) dễ dàng và 07 phiếu (19,4%) bình thường. Về công khai quy trình, thủ tục, biểu mẫu hành chính, phí/lệ phí, có 23 phiếu (63,9%) trả lời rất rõ ràng, 10 phiếu (27,8%) rõ ràng và 03 phiếu (8,3%) bình thường. Về môi trường, điều kiện cơ sở vật chất (nơi ngồi chờ có đủ chỗ ngồi, trang thiết bị phục vụ đầy đủ, hiện đại, dễ sử dụng), có 18 phiếu (50%) trả lời rất tiện nghi, 11 phiếu (30,6%) tiện nghi, 06 phiếu (16,7%) bình thường và 01 phiếu (2,8%) không tiện nghi. Về thời gian chờ đợi để đến lượt nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả nhanh hay chậm, có 13 phiếu (36,1%) trả lời rất nhanh, 13 phiếu (36,1%) nhanh và 09 phiếu (25,0%) bình thường và 01 phiếu (2,8%) chậm. Mức độ hài lòng về thái độ giao tiếp, trả lời, việc giải đáp, hướng dẫn của công chức Sở Tư pháp, có 20 phiếu (55,6%) rất hài lòng; 12 phiếu (33,3%) hài lòng, 03 phiếu (8,3%) bình thường và 01 phiếu (2,8%) không hài lòng. Về số lần phải bổ sung (bổ túc) hồ sơ sau khi đã nộp hồ sơ lần đầu và có phiếu hẹn, có 30 phiếu (83,3%) trả lời không phải bổ sung hồ sơ, 06 phiếu (16,7%) bổ sung 01 lần. Về thời gian trả hồ sơ so với phiếu hẹn/thời gian hẹn, có 05 phiếu (13,9%) trả lời nhận sớm hẹn, có 30 phiếu (83,3%) đúng hẹn và 01 phiếu (2,8%) trễ hẹn. Đối với các hình thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Sở Tư pháp, có 19 phiếu (52,8%) trả lời là rất rõ ràng, 15 phiếu (41,7%) rõ ràng và 02 phiếu (5,6%) bình thường. Về đánh giá chung mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với Sở Tư pháp, có 21 phiếu (58,3%) trả lời rất hài lòng, 11 phiếu (30,6%) hài lòng và 04 phiếu (11,1%) bình thường. 
Qua kết quả trên cho thấy, tỷ lệ tổ chức, cá nhân rất hài lòng, hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính chiếm tỷ lệ cao, đạt 88,9% (32/36 phiếu), mức độ bình thường chiếm 11,1% (4/36 phiếu), không có phiếu không hài lòng.
Từ những kết quả khả quan qua việc khảo sát trên, thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh kịp thời kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính; thường xuyên rà soát để khắc phục hoặc nâng cấp kịp thời trang thiết bị, cơ sở vật chất tại bộ phận một cửa; tăng cường tuyên truyền thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3,4; nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm và chất lượng chuyên môn của công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu và sự hài lòng của tổ chức, công dân…
Hải Dương